หน้าแรก

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการสอบ
  - ตารางสอบ

  - ประกาศรหัสวิชาที่ใช้สอบ

  - ประกาศรหัสคณะที่ใช้ยื่นเลือกคณะ

  - รูปแบบกระดาษคำตอบและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการสอบ

ประกาศผลสอบ
  - ประกาศผลการคัดเลือกเข้าคณะต่างๆ
1.ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
2.ยางลบดินสอ
3.ปากกาหมึกน้ำเงิน