logo g49

 
    ศูนย์วิชาการและแนะแนวการศึกษา RAC
        
      RAC มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์วิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยโดยการ ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการเตรียมตัว
   สู่อนาคตที่ดี แนวคิด การจัดการที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   RAC   เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่นำการประกัน
   คุณภาพ มาใช้ เน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียน

      โดยการรับรองผลว่านักเรียนจะถูกเตรียมความพร้อมและได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
   ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่นัก    เรียนของ RAC สามารถสอบ ผ่านเข้า
   มหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมากทุกปีในการให้ความสำคัญกับผู้เรียน   RAC ได้ วางแนวพัฒนาไว้หลายรูปแบบ
   โดย G-Student จะเป็นต้นแบบแรกและจุดเริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(Child Center)
   อย่างแท้จริง โดยระบบนี้ G-Student จะหมายถึงนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการดูแลเป็นพิเศษ


 
    บุคลากร RAC
        RAC ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย บุคลากร RAC
   จะได้รับการสนับสนุนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายสาขาทั่ว
   ประเทศการพัฒนาของบุคลากร RAC จะดำเนินการตามเส้นทางความก้าวหน้าและพื้นฐานความรู้ที่เราจะมีการอบรม
   ทั้งก่อนการทำงานระหว่างการทำงานและหลังจากทำงานแล้วเพื่อให้บุคลากรมีทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
   ซึ่งบุคลากรจะมีความรู้และความชำนาญ
   

©2006-2007 RACHADA ACADEMIC CENTER
47/20 Ngamwongwan Rd. Ladyao, Jatujak Bangkok 10900 Tel. 02-9411101 Fax. 02-9411101 # 18

http://www.urrac.com Contact : center@urrac.com
แนะนำ : Hosting , รับทำเว็บไซต์