logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)


1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1.1 องค์ประกอบของเซลล์
1.2 การลำเลียงผ่านเซลล์แบบต่างๆ
1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ – น้ำในพืช น้ำและสารต่างๆในร่างกาย กรด - เบสในร่างกาย ฯลฯ
1.4 ลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม
1.5 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
1.6 เทคโนโลยีชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.1 ระบบนิเวศ
2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.4 คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติของสาร

3.1 สารชีวโมเลกุล / ไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรด
3.2 ปิโตรเลียม / การกำเนิดและแหล่ง การกลั่นและผลิตภัณฑ์แก๊สธรรมชาติ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
3.3 พอลิเมอร์ / พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์
3.4 ปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.5 โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ
3.6 ธาตุและสารประกอบ / พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามหมู่ธาตุ
4. แรงและการเคลื่อนที่
4.1 การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง / ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ : การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
4.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
4.3 แรงและสนามของแรง / สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง
4.4 การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคในสนามต่างๆ


5. พลังงาน

5.1 คลื่น / คลื่นกล องค์ประกอบและสมบัติของคลื่น
5.2 เสียงและการได้ยิน
5.3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5.4 กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.1 โครงสร้างของโลก
6.2 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา / การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แหล่งภูเขาไฟ
6.3 แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่
6.4 หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค / รอยต่อ รอยแยกแผ่นธรณีภาค อายุหิน ซากดึกดำบรรพ์
6.5 อายุทางธรณีวิทยา การลำดับชั้นหิน

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

7.1 กำเนิดเอกภพ
7.2 กาแลกซี / กาแลกซีทางช้างเผือก การแลกซีเพื่อนบ้าน
7.3 ดาวฤกษ์ / วิวัฒนาการ ความสว่าง สีและอุณหภูมิ ระยะห่าง
7.4 กำเนิดระบบสุริยะ
7.5 เทคโนโลยีอวกาศ / ดาวเทียมและยานอวกาศ ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     กระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การเก็บข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ การสรุปผล ซึ่งควรมีสอดแทรกตามเนื้อหาต่างๆในสาระ 1-7

เอกสารอ้างอิง
- กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มกราคม 2546
- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย สถาบันส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ต่อไปนี้

  • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ( ม .6)
  • สารและสมบัติของสาร ( ม .4)
  • การเคลื่อนที่และพลังงาน ( ม .4)
  • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ( ม .5)