logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. เซต จำนวนจริง การให้เหตุผล

1.1 เซต
1.2 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
1.3 จำนวนจริงและสมบัติการบวก การคูณ
1.4 การแยกตัวประกอบพหุนาม
1.5 การแก้สมการกำลังสองหนึ่งตัวแปร
1.6 การแก้อสมการ
1.7 ค่าสัมบูรณ์
1.8 รากที่ n ของจำนวนจริง
1.9 การยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

2.1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
2.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น
2.3 ฟังก์ชันกำลังสอง
2.4 การแก้สมการและอสมการโดยใช้กราฟ
2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
2.6 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
2.7 ตรีโกณมิติและการประยุกต์

3. ลำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น

3.1 ลำดับ
3.2 ลำดับเลขคณิต
3.3 ลำดับเรขาคณิต
3.4 อนุกรมเลขคณิต
3.5 อนุกรมเรขาคณิต
3.6 การนับจำนวนวิธี
3.7 การทดลองสุ่ม
3.8 ความน่าจะเป็น

4. สถิติ และข้อมูล

4.1 สถิติและข้อมูล
4.2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
4.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
4.4 การวัดค่ากลางของข้อมูล
4.5 การวัดการกระจายของข้อมูล
4.6 การสำรวจความคิดเห็น

เอกสารอ้างอิง
1. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) คณิตศาสตร์ เล่ม 1-2 ( ม .4) และ เล่ม 1-2 ( ม .5)