logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหา วิชาภาษาไทย ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติ ของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์
      วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น
      วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544 ดังนี้

1. การอ่าน

 • การตีความ แปลความ เข้าใจความหมาย ขยายความ และสรุปความ
 • การใช้ข้อมูลจากการอ่านให้เป็นประโยชน์ ( เพื่อหาข้อมูลความรู้ , เพื่อกิจธุระ )
 • การวิเคราะห์คุณค่าเรื่องที่อ่าน

2. การเขียน

 • การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา
 • การเขียนสรุปความ
 • การลำดับความคิด
 • การเขียนเชิงวิชาการ
 • การเขียนเชิงกิจธุระ
 • การแสดงทรรศนะ
 • การใช้เหตุผล
 • การโต้แย้ง

3. การพูด

 • การพูดในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมตามกาละ เทศะ และบุคคล

4. หลักการใช้ภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา
 • ลักษณะของภาษาไทย
  • เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
  • การสร้างคำ ความหมาย หน้าที่ของคำ ชนิดของคำ
  • การเรียงประโยค ชนิดของประโยค
  • การใช้สำนวนไทย
  • ระดับภาษา
 • ความเปลี่ยนแปลงของภาษา
  • คำยืม สำนวนต่างประเทศ
  • ภาษาถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม
  • ภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาสื่อมวลชน ภาษาการเมือง ภาษาธุรกิจ

5. วรรณคดีและวรรณกรรม

 • องค์ประกอบของงานประพันธ์
 • ฉันทลักษณ์
 • พัฒนาการของวรรณคดีไทย
 • ประเภทของวรรณคดี
 • คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ( กลวิธีการประพันธ์ ภาษา โวหารภาพพจน์ )
 • คุณค่าด้านเนื้อหาและแนวคิด
 • คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

ตารางแสดงสัดส่วนของเนื้อหาข้อสอบ A-NET วิชาภาษาไทย

เนื้อหา
สัดส่วนตามคะแนน

การอ่าน

25%

การเขียนและการพูด

25%

หลักการใช้ภาษา

25%

วรรณคดี / วรรณกรรม

25%

รวม

100%