logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. กลศาสตร์

1.1 การเคลื่อนที่ / ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง เวกเตอร์ของปริมาณต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์และกรอบอ้างอิง
1..2 กฎของการเคลื่อนที่ / แรง มวล น้ำหนัก จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน
1.3 การเคลื่อนที่บางแบบ / โพรเจกไทล์ วงกลม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1.4 านและพลังงาน / ความหมายและกฎเกี่ยวกับงานและพลังงาน
1.5 โมเมนตัมและการดล / ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการดลและโมเมนตัมในการชน
1.6 การเคลื่อนที่แบบหมุน / หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ของความเฉื่อย โมเมนตัมเชิงมุม
1.7 หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น

2. กลศาสตร์ของไหล

2.1 สมบัติต่างๆของของไหล
2.2 พลศาสตร์ของของไหล / หลักการของ
2.3 แบร์นูลลี

3. ความร้อน

3.1 อุณหภูมิและความร้อน
3.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน
3.3 การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายโอนความร้อน
3.4 สมบัติของแก๊สเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ความดันและปริมาตร
3.5 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
3.6 พลังงานภายในระบบของแก๊ส

4. คลื่น

4.1 คลื่นกล คลื่นผิวน้ำ
4.2 หลักการซ้อนทับของคลื่น
4.3 สมบัติของคลื่นเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
4.4 คลื่นนิ่งและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง


5. เสียง

5.1 คลื่นเสียง การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ความเข้มเสียงและการได้ยินของหู
5.2 เสียงดนตรี ระดับและคุณภาพ สเปกตรัมความถี่
5.3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก บีตส์
5.4 การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียง

6. แสง

6.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
6.2 กรติงและสเปกตรัมของแสง
6.3 การกระเจิง
6.4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6.5 การเกิดภาพจากการสะท้อนที่กระจกเงาราบ และกระจกโค้งทรงกลม
6.6 การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
6.7 ทัศนอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์
6.8 ปรากฎการณ์บางประการของแสง เช่น การกระจายแยกสี การสะท้อนกลับหมด รุ้ง มิราจ
6.9 ความสว่าง
6.10 ตาและการมองเห็นสี
6.11 การผสมสารสีและการผสมแสงสี

7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

7.1 ฟ้าสถิต / แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การประยุกต์ความรู้
7.2 ไฟฟ้ากระแส / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
7.3 การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี การหากระแสไฟฟ้าในวงจร
7.4 เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
7.5 สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
7.6 ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
7.7 แรงระหว่างประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก
7.8 การประยุกต์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แกลวานอมิเตอร์
7.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
7.10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
7.11 ไฟฟ้ากระแสสลับ
7.12 กำลังและพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ
7.13 อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและการใช้อย่างปลอดภัยที่ควรทราบ

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8.1 ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์
8.2 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
8.3 ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่างๆ
8.4 โพลาไรเซชัน

9. ฟิสิกส์อะตอม

9.1 การค้นพบอิเล็กตรอน
9.2 แบบจำลองต่างๆของอะตอม
9.3 สเปกตรัมจากอะตอม
9.4 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
9.5 ทฤษฎีของโบร์
9.6 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
9.7 รังสีเอกซ์
9.8 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
9.9 อะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม
9.10 เลเซอร์

10. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

10.1 องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม
10.2 กัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนนิวเคลียส
10.3 แรงนิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยว
10.4 ไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียส
10.5 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
10.6 การใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและ พลังงานนิวเคลียร์
10.7 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และควบคุมที่ควรทราบ

เอกสารอ้างอิง
• กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ฟิสิกส์ เล่ม 1-3 ( ม .4- ม .6)