logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. อะตอมและตารางธาตุ

1.1 แบบจำลองอะตอม
1.2 สเปกตรัมของแสงจากอะตอม
1.3 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
1.4 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
1.5 ตารางธาตุ
1.6 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

2. พันธะเคมี

2.1 พันธะไอออนนิก
2.2 พันธะโควาเลนต์
2.3 พันธะโลหะ

3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
3.2 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุ ตามหมู่ / หมู่ IA IIA และ VIIA
3.3 ธาตุแทรนซิชัน
3.4 ธาตุกึ่งโลหะ
3.5 ธาตุกัมมั