logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. อะตอมและตารางธาตุ

1.1 แบบจำลองอะตอม
1.2 สเปกตรัมของแสงจากอะตอม
1.3 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
1.4 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
1.5 ตารางธาตุ
1.6 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

2. พันธะเคมี

2.1 พันธะไอออนนิก
2.2 พันธะโควาเลนต์
2.3 พันธะโลหะ

3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
3.2 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุ ตามหมู่ / หมู่ IA IIA และ VIIA
3.3 ธาตุแทรนซิชัน
3.4 ธาตุกึ่งโลหะ
3.5 ธาตุกัมมันตรังสี
3.6 ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

4.1 มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล
4.2 ความเข้มของสารละลาย
4.3 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
4.4 สมการเคมี
4.5 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี

5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

5.1 สมบัติของของแข็ง / การจัดเรียงอนุภาค ของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะ
5.2 สมบัติของของเหลว / ความตึงผิว การ ละเหย ความดันไอ จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
5.3 สมบัติของแก๊ส / กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สสมบูรณ์การแพร่ของแก๊ส
5.4 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส / การทำน้ำแข็ง การทำไนโตรเจนเหลว การสกัดสารโดยใช้ CO 2 ในรูปของไหล

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.1 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี
6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี

7. สมดุลเคมี

7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสภาวะสมดุล
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร ต่างๆ ณ สภาวะสมดุล
7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล
7.5 หลักของเลอชาเตอลิเอ
7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8. กรด – เบส

8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทร ไลต์
8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
8.3 ทฤษฎีกรด - เบส
8.4 คู่กรด - เบส
8.5 การแตกตัวของกรดและเบส
8.6 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8.7 pH ของสารละลาย
8.8 อินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบส
8.9 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส
8.11 การไทเทรดกรด - เบส
8.12 สารละลายบัฟเฟอร์

9. ไฟฟ้าเคมี

9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
9.2 การดุลสมการรีดอกซ์
9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี / เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน 9.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

10.1 อุตสาหกรรมแร่
10.2 อุตสาหกรรมเซรามิกส์
10.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
10.4 อุตสาหกรรมปุ๋ย

11. เคมีอินทรีย์

11.1 พันธะของคาร์บอน / สูตรโครงสร้าง ไอ โซเมอริซึม
11.2 หมู่ฟังก์ชัน
11.3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน / สมบัติ และประเภท
11.4 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
11.5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
11.6 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

12.1 ถ่านหิน / การเกิด การใช้ประโยชน์
12.2 หินน้ำมัน / การเกิด การใช้ประโยชน์
12.3 ปิโตรเลียม / การเกิด การสำรวจ การกลั่น การแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมี ภัณฑ์
12.4 พอลิเมอร์ / ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติ ผลิตภัณฑ์
12.5 ภาวะมลพิษจากการผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิง

13. สารชีวโมเลกุล

13.1 โปรตีน / พันธะ โครงสร้าง ชนิดและ หน้าที่ เอนไซม์ การแปลงสภาพ
13.2 คาร์โบไฮเดรด / ชนิดและโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยา
13.3 ลิพิด / ไขมันและน้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์
13.4 กรดนิวคลีอิค โครงสร้างของ DNA และ RNA

เอกสารอ้างอิง
• กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) เคมี เล่ม 1-5 ( ม .4- ม .6)