logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.2 การศึกษาชีววิทยา
1.3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

2.1 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
2.2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
2.3 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพ
2.4 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ
2.5 ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลภาพ

3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

3.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3.2 การรับรู้และการตอบสนอง
3.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
3.4 พฤติกรรมของสัตว์
3.5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

4. การดำรงชีวิตชองพืช

4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
4.2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
4.3 การสิ้นพันธุ์ของพืชดอก
4.4 การตอบสนองของพืช

5. พันธุศาสตร์

5.1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
5.2 ยีนและโครโมโซม
5.3 พันธุศาสตร์
5.4 วิวัฒนาการ
5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

6. นิเวศวิทยา

6.1 ระบบนิเวศ
      6.1.1 ความหลากหลาย
      6.1.2 ความสัมพันธ์
      6.1.3 การถ่ายทอดพลังงาน
      6.1.4 การเปลี่ยนแปลงที่
6.2 ประชากร
      6.2.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจาย
      6.2.2 ขนาดของประชากร
      6.2.3 แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร
      6.2.4 แบบแผนการมีชีวิตรอด
      6.2.5 ประชากรมนุษย์
6.3 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
      6.3.1 มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ
      6.3.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง
• กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์
• หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ชีววิทยา เล่ม 1-6 ( ม .4- ม .6)