logo g49
 

   

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)ในการทดสอบ A-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.2 การศึกษาชีววิทยา
1.3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

2.1 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
2.2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
2.3 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพ
2.4 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ
2.5 ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลภาพ

3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

3.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3.2 การรับรู้และการตอบสนอง
3.