logo g49
ทีมที่ปรึกษา
   
  • ดร. ภานุพงษ์ วันจันทึก
  • อาจารย์ ศักดา ดีคำป้อ
  • อาจารย์ เอกพงษ์ คำเทพ

 
         ทีมวิชาการ วิชาภาษาไทย

 

 

          ทีมวิชาการวิชาคณิตศาสตร์

       
   

          ทีมวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

       
   

          ทีมวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

 
 

          ทีมวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวะ)

   
 

          ทีมวิชาการวิชาสังคมศึกษา

 
 

          ทีมวิชาการวิชาอังกฤษ

 

          ทีมวิชาการวิชา GAT วิเคราะห์

          ทีมวิชาการวิชาวิศวกรรมศาสตร์์

 

          ทีมวิชาการวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ทีมวิชาการวิชาครุศาสตร์